Silabus

Naziv predmeta: Nemački jezik 1

Наставник: Katarina Nasradin/ Jovan Travica

Status predmeta: obavezan

Godina: prva

Semestar: zimski

Broj časova (predavanja+vežbe): 2+1

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je razvijanje veštine slušanja, čitanja, pisanja i govora na nivou А1.1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, kao i upoznavanja sa kulturom i običajima Nemačke, Austrije i Švajcarske. Akcenat je na osposobljavanju studenta da razume i koristi jednostavne fraze iz svakodnevnog govora. Nakon završenog nivoa А1.1 student može da: predstavi sebe i druge, opiše sadašnje aktivnosti, svakodnevne obaveze i navike, objasni šta voli a šta ne voli od jela i pića, pozove nekoga na događaj (npr. u pozorište, bioskop, na utakmicu, rođendan), opiše svoju porodicu.

Sadržaj predmeta

U okviru zimskog semestra predviđeno je da se pređu lekcije:

Lektion 1: Hallo!

Lektion 2: Wie geht´s?

Lektion 3: Was kostet das?

Nedelja

Tema/aktivnosti

I

Abeceda glasovi nemačkog jezika.

II

Pozdravljanje prilikom susreta i na rastanku. Predstavljanje drugima.

III

Gradovi i države.Prezent pravilnih glagola. Intonacija.

IV

Predstavljanje drugih. Lične zamenice. Zapisivanje imena.

V

Bračno stanje, zanimanja, studije, raspoloženja. Red reči.

VI

Kolokvijum I

VII

Predmeti oko nas. Određeni i neodređeni član u nominativu.

VIII

Predmeti oko nas. Negacija glagola i imenice.

IX

Naručivanje i traženje računa.

X

Ponavljanje. Prezent nepravilnih glagola.

XI

Priprema za kolokvijum

XII


Kolokvijum II

XIII


Godišnja doba i meseci. Datumi i redni brojevi

XIV

Proslava rođendana. Pisanje pozivnice. Iskazivanje najlepših želja.Preterit glagola sein и haben.

XV

Ponavljanje gradiva

Literatura:

Udženički komplet (udžbenik, radna sveska i 2 CD-a na kojima su svi audio tekstovi iz radne sveske i vežbe izgovora):

Köker, А. , C. Lemke, L. Rohrmann, T.Schering. 2002. Berliner Platz 1neu. Langenscheidt: Berlin.

Metode izvođenja nastave: prezentacije, grupni i individualni rad, rad u paru.Poslovni fakultet

Naziv predmeta: Njemački jezik 1

Nastavnik: Katarina Nasradin / Jovan Travica

Statuspredmeta:obavezan

Година: treća

Semestar: letnji

Broj časova (predavanja+vežbe): 2 +1

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je razvijanje veštine slušanja, čitanja, pisanja i govora na nivou А1.1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, kao i upoznavanja sa kulturom i običajima Nemačke, Austrije i Švajcarske. Akcenat je na osposobljavanju studenta da razume i koristi jednostavne fraze iz svakodnevnog govora. Nakon završenog nivoa А1.1 student može da: predstavi sebe i druge, opiše sadašnje aktivnosti, svakodnevne obaveze i navike, objasni šta voli a šta ne voli od jela i pića, pozove nekoga na događaj (npr. u pozorište, bioskop, na utakmicu, rođendan), opiše svoju porodicu.

Sadržaj predmeta

U okviru letnjeg semestra predviđeno je da se pređu lekcije:

Lektion 4: Wie spät ist es?

Lektion 5: Was darf's sein?

Lektion 6: Familienleben

Nedelja

Tema / aktivnost

I

Raspitivanje o tačnom vremenu. Saopštavanje tačnog vremena.

II

Raspored dnevnih aktivnosti. Dani u nedelji.

III

Prezent glagola sa razvojivim prefiksom.

IV

Vreme otvaranja i zatvaranja javnih objekata.

V

Dešavanja u gradu. Pozivanje i prihvatanje poziva. Delovi dana.

VI

Kupovina namirnica. Mere i težina. Boje.

VII

Jednina i množina namirnica. Određeni i neodređeni član u akuzativu.

VIII

Obroci u toku dana. Glagoli sa razdvojivim prefiksom.

IX

Kuvarski recepti i kulinarski saveti. Negacija imenice u akuzativu.

X

Nazivi za hranu u različitim oblastima nemačkog govornog područja.

XI

Odlazak u restoran. Modalni glagol mögen.

XII

Članovi porodice. Prisvojni član u akuzativu.

XIII

Godišnja doba i meseci. Datumi i redni brojevi.

XIV

Proslava rođendana. Pisanje pozivnice. Iskazivanje najlepših želja. Preterit glagola sein i haben.

XV

Drugi kolokvijum.

Literatura:

Udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska i 2 CD-а na kojima su svi audio tekstovi iz radne sveske i vežbe izgovora):

Köker, А. , C. Lemke, L. Rohrmann, T.Schering. 2002. Berliner Platz 1neu. Langenscheidt: Berlin.

Metode izvođenja nastave: prezentacije, grupni i individualni rad, rad u paru.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)[1]

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

poena

Predispitne obaveze

10

Ispit (usmeni)

30

Kolokvijum I (test 1+2)

15+15

Kolokvijum II

15+15

Ukupno (70 + 30)

100

Način ocenjivanja

Poeni

Ocena

51 – 60

6 (šest)

61-70

7 (sedam)

71-80

8 (osam)

81-90

9 (devet)

91-100

10 (deset)

Poslednja izmena: ponedeljak, 28. oktobar 2019., 12:28