Silabus

Студијски програм: Основне академске студије за англистику

Врста и ниво студија: Основне академске студије, I ниво

Назив предмета: ЛЕКСИЧКА СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА

Шифра предмета

СПАНГ12

Наставник :

Статус предмета: обавезан

Година: II

Семестар: III

Број часова (п+в+л): 3+2

Број ЕСПБ: 8

Услов:

Циљ предмета

да студенти овладају основним терминима и појмовима из области лексичке семантике и прагматике, да разумеју принципе

устројства лексикона енглеског језика, да разумеју структуру значења речи ван контекста и унутар контекста, да овладају

парадигматским и синтагматским лексичким односима.

Исход предмета

практични аспекти - примена горе наведених знања, путем сналажења у конкретним случајевима; теоријски аспекти – усвојеност релевантних термина и појмова.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Структура лексикона; речи и имена. Порекло и развој. Лексикон и речници; типови речника. Дескриптивно значење; прототипи. Асоцијативно значење. Речи у контексту. Лексичка двозначност; метафора и метонимија. Парадигматски лексички односи:

хипонимија, синонимија, антонимија; лексичка поља и лексички скупови. Синтагматски лексички односи: колокације и идиоми.

Практична настава:

Рад с речником, излагање и анализа студентских пројеката, увежбавање обрађеног градива.

Литература

1. Aиtchиson, J. Words иn the Mиnd. An Introductиon to the Mental Lexиcon. 2nd edиtиon.

2. Crystal, D. The Cambrиdge Encyclopedиa of the Englиsh Language 1995

3. Lиpka, L. An Outlиne of Englиsh Lexиcology. 2nd edиtиon. 1992

4. Nиda, E. Componentиal Analysиs of Meanиng. 1975

5. Прћић, Т. Семантика и прагматика речи 1977

6. Taylor, J. R. Lиnguиstиc Categorиzatиon. Prototypes иn Lиnguиstиc Theory. 2nd edиtиon. 1995

Број часова активне наставе: 5

Теоријска настава: 3

Практична настава: 2

Методе извођења наставе:

Предавања уз дискусију, презентације. Практична настава - вежбе изговора.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Редовно похађање наставе

5

Испит

30

Колоквијум I

30

Колоквијум II

30

Практична настава

5

Укупно:

70

Укупно:

30

 

 

 

 

 

NIŠTA NE PISATI OVDE

Leksička semantika i pragmatika – plan rada

 

11. mart 2014.

O semantici i pragmatici

Leksema – pojam i struktura

Vrste i osnovne karakteristike značenja

18. mart 2014.

Leksičko značenje: tradicionalni pristupi

25. mart 2014.

Leksičko značenje: savremeni pristup (smisao, denotacija, referencija, asocijacija)

1. april 2014.

Određivanje leksičkog značenja na praktičnim primjerima

8. april 2014.

Paradigmatski leksički odnosi

(hiponimija, sinonimija, homonimija)

15. april 2014.

Paradigmatski leksički odnosi (antonimija, polisemija)

22. april 2014.

I test

29. april 2014.

Leksička polja i leksički skupovi – teorija i praktični primjeri

6. maj 2014.

Leksička polja i leksički skupovi - praktični primjeri

(being dirty, being attractive, damaging, shaking, causing  danger, being strong…)

13. maj 2014.

Američki i britanski engleski jezik - razlike

20. maj 2014.

Sintagmatski leksički odnosi (kolokacije i idiomi)

27. maj 2014.

Zaključna razmatranja, vježbe

3. jun 2014.

II test

10. jun 2014.

Priprema za usmeni ispit

Poslednja izmena: sreda, 5. mart 2014., 12:07