Silabus

ITALIJANSКI JEZIК 2

I SEMESTAR

Udžbenik- Progetti italiano 1; Lekcije:  6-A cena fuori; 7-Al cinema;8-Fare la spesa

Nedelja             Tema/aktivnost

I       Ponavljanje gradiva iz prethodne školske godine

II      Prisvojne zamenice/ Lekcija 6

III     Prisvojne zamenice sa rečima koje označavaju rodbinske veze / Lekcija 6

IV     Quello/ Bello / Volerci/ metterci Lekcija 6

V       Imperfetto regolare ,priprema za 1.test / Lekcija 7

VI- 1. Test

VII    Imperfetto irregolare, Imperfetto e passato prosiimo / Lekcija 7

VIII    Dovere, potere e volere all'imperfetto; Trapassato prossimo / Lekcija 7

IX      Pronomi diretti / Lekcija 8

X       Il pronome partitivo ne, I pronomi diretti nei tempi composti / Lekcija 8

XI       I pronomi diretti con i verbi modali ; Priprema za 2. test / Lekcija 8

XII 2.TEST i popravni termin za 1.test

XIII                Konverzacija; priprena za usmeni

XIV                Konverzacija; priprena za usmeni

XV popravni termin za 2.test

________________________________________________________

II SEMESTAR

Lekcije: 9 i 10

I   Povratni glagoli; recipročni povratni glagoli / Lekcija 9

II   Povratni glagoli u složenim vremenima;Izrazi-Kupovina / Lekcija 9

III  Povratni glagoli sa modalnim glagolima /Lekcija 9

IV Bezlični oblici/Lekcija 9

V     I pronomi indiretti; Priprema za 3.test /Lekcija 10

VI - 3.test

VII    I pronomi nei tempi composti; I pronomi indiretti con i verbi modali /Lekcija 10

VIII  L'imperativo diretto ; L'imperativo negativo /Lekcija 10

IX   L'impeativo con i pronomi /Lekcija 10

X L'imperatiovo negativo con i pronomi /Lekcija 10

XI  Verbi irregolari all'impeartivo; Priprema za 4.test   /Lekcija 10

XII-4. test i popravni 3.testa


XIII Konverzacija; priprena za usmeni


XIV  Konverzacija; priprena za usmeni

XV popravni termin za 4.test

Završni ispit: Кonverzacija na zadatu temu


Cilj predmeta: Italijanski II predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A2 nivou tokom kojeg se sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Ishod predmeta: Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Poslednja izmena: ponedeljak, 28. oktobar 2019., 15:20