Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Zoran Jović

email: zjovic@sinergija.edu.ba

konsultacije: utorak od 13:30 - 14:30

profesorska zbornica

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama, seminarski rad
10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
utorak
utorak
10.00 - 11.30 12.00 - 13.30
Amfiteatar A3 Amfitetatar A 3

Literatura:

  • Radojević T. (2019) Međunaroda ekonomija, Univerzitet Singidunum, Beograd; e-knjiga
  • Unković M., Kordić N. (2014) Međunarodna ekonomija, Univerzitet Singidunum, Beograd;
  • Krugman, P. & Obstfeld, M. (2009) Međunarodna ekonomija - teorija i politika, Data status, Beograd;
  • Slajdovi sa predavanja i vježbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: utorak, 29. oktobar 2019., 11:47