Silabus

I

Uvod u osnove prava (pojam i predmet; samostalnost Osnova prava kao naučne discipline i odnos prema drugim disciplinama)

II

Država kao društvena i pravna pojava (država i društvo, tri glavna značenja države , elementi države)

III

Državna organizacija (glavne vrste državnih organa i organizacija, glavne vrste funkcija državne vlasti)

IV

Oblici države I- Oblici državne vlasti (jedinstvo vlasti i podela vlasti);  Oblici državnog uređenja  (jedinstvene države i savezi država)

V

Oblici države II- Oblici političkog režima (demokratija i autokratija); Oblici vladavine (monarhija i republika)

VI

Kolokvijum I

VII

Pojam i vrste prava; Odnos države i prava (pojam pravne države i vladavine prava)

VIII

Pojam, sastav, stanje pravnog poretka; Pravna norma (pojam, sastav i vrste pravne norme; važenje pravne norme)

IX

Izvori prava; Pravni akti (pojam i obeležja; donošenje, forma i sadržina); Opšti pravni akti; Pojedinačni pravni akti

X

Subjekt i objekt prava (pojam i vrste, fizička i pravna lica; pojam i vrste objekta prava); Pravni odnos

 

XI

Zakonitost kao element pravnog poretka (antipod zakonitosti – nezakonitost, sankcije u pogledu pravnih akata);  Kontrola zakonitosti  (pravna sredstva i pravni lekovi; pravosnažnost)

 

XII

Kolokvijum II

XIII

Pravni sistem – pozitivni pravni sistem; Delovi pravnog sistema – opšta pravna norma, pravna ustanova, pravna grana i pravna oblast

 

XIV

Vrednosni elementi pravnog sistema

 

XV

Tumačenje prava

Poslednja izmena: sreda, 4. oktobar 2017., 15:40