Silabus

 

 

 1. Pojam i priroda međunarodnog javnog prava
 2. Izvori međunarodnog javnog prava
 3. Sklapanje i ratifikacija međunarodnog ugovora (pregovaranje, potpisivanje, ratifikacija)
 4. Međunarodni običaj
 5. Opšta pravna načela koja priznaju prosvećeni narodi
 6. Odluke međunarodnih organizacija
 7. Imperativne norme opšteg međunarodnog prava - jus cogens
 8. Unošenje normi međunarodnog prava u domaći pravni sistem
 9. Subjekti međunarodnog prava
 10. Država kao subjekt međunarodnog prava
 11. Organi država za održavanje međunarodnih odnosa - diplomatski organi
 12. Međunarodne organizacije (razvoj, definicija, struktura)
 13. Pravni subjektivitet međunarodnih organizacija
 14. Organi Ujedinjenih nacija
 15. Teritorija u međunarodnom pravu
 16. Međunarodne rijeke
 17. More (unutrašnje morske vode, teritorijalno more, spoljni pojas i isključiva privredna zona)
 18. Sudski imunitet država
 19. Diplomatski privilegije i imuniteti
 20. Privilegije i imuniteti međunarodnih organizacija
 21. Državljanstvo u međunarodnom pravu
 22. Ljudska prava, izvori prava ljudskih prava, osnovna ljudska prava
 23. Evropski sud za ljudska prava
 24. Međunarodni  sudovi
 25. Zabrana upotrebe sile u međunarodnom pravu i pravo na samoodbranu
 26. Mjere koje Savjet bezbjednosti može da preduzme na osnovu Glave VII Povelje UN
 27. Odgovornost države za akte protivne međunarodnom pravu
 28. Razvoj prava oružanih sukoba i njegovi izvori: ratno ili humanitarno pravo
 29. Ograničenja u izboru metoda i sredstava borbe
 30. Unutrašnji (nemeđunarodni) oružani sukobi
 1. Rezerve uz međunarodne ugovore
 2. Okončanje i otkazivanje međunarodnih ugovora
 3. Tumačenje međunarodnih ugovora
 4. Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava
 5. Priznanje država i vlada
 6. Kontinuitet i sukcesija država
 7. Organi država za održavanje međunarodnih odnosa – konzularni organi
 8. Ovlašćenja međunarodnih organizacija
 9. Članstvo u Ujedinjenim nacijama
 10. Savjet Evrope
 11. Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju
 12. Međunarodnipravni subjektivitet pojedinca
 13. Pravni režim vazdušnog prostora
 14. Otvoreno more
 15. Imunitet najviših državnih funkcionera
 16. Konzularni privilegije i imuniteti
 17. Pravo naroda na samoopredeljenje
 18. Zaštita manjina
 19. Univerzalni sistem zaštite ljudskih prava (politički organi)
 20. Razvoj međunarodnog krivičnog prava i pravosuđa
 21. Vrste međunarodnih krivičnih djela
 22. Međunarodni sud pravde
 23. Nadležnost Međunarodnog suda pravde
 24. Sistem kolektivne bezbjednosti
 25. Pripisivost protivpravnog akta državi
 26. Protivmjere
 27. Položaj ratnih zarobljenika
 28. Zaštita civila u oružanom sukobu
 29. Ratna okupacija
 30. Odnosi između država povodom međunarodnog oružanog sukoba: neutralnost, stalna neutralnost
 1. Pristupanje međunarodnom ugovoru, stupanje na snagu, registrovanje međunarodnih ugovora
 2. Ugovorne klauzule
 3. Ništavost međunarodnog ugovora
 4. Jednostrani pravni akti subjekata međunarodnog prava
 5. Pomoćni izvori međunarodnog prava
 6. Kodifikacija međunarodnog prava
 7. „Meko“ pravo
 8. Organi država za održavanje međunarodnih odnosa - unutrašnji organi
 9. Odnosi međunarodnih organizacija s državama članicama i nečlanicama
 10. Nedržavni subjekti kao deo međunarodnog pravnog poretka
 11. Zatvorena ili poluzatovrena mora, moreuzi i morski kanali
 12. Položaj prostorija diplomatske misije i konzularnih prostorija
 13. Položaj lica bez zaštite države - izbjeglice, apatridi
 14. Postupci pred ugovornim telima za zaštitu ljudskih prava
 15. Međunarodni krivični sud
 16. Ekstradicija i međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima
 17. Diplomatski načini mirnog rešavanja međunarodnih sporova
 18. Arbitraža
 19. Pojam genocida - Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
 20. „Humanitarna intervencija“
 21. Okolnosti koje isključuju prekršaj norme
 22. Represalije i retorzija
 23. Zaštita ranjenika, bolesnika i brodolomnika u oružanom sukobu
 24. Matrensova klauzula
 25. Zabranjeno oružje
 26. Ratno stanje
 27. Prestanak neprijateljstva (primirje i kapitulacija)
 28. Ratni zločini: teške povrede Ženevskih konvencija
 29. „Komandna odgovornost“
 30. Slučaj; Primjena Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (BiH protiv SCG).
Poslednja izmena: ponedeljak, 20. septembar 2021., 20:39