Silabus

Pun naziv

PREKRŠAJNO PRAVO

Skraćeni naziv

Status

Semestar

ECTS

Fond časova (P+V+L)

-

obavezan

III

8

45

30

Šifra predmeta

SPP 18

Školska godina od koje se program realizuje

2016/2017

Vrsta i nivo studija, studijski programi: Akademske studije, prvi ciklus,Pravo

Uslovljenost drugim predmetima:

Ciljevi izučavanja predmeta: Pružanje studentima stručnih i naučnih znanja o prekršajima kao posebnoj vrsti delikata, razlika u odnosu na druge delikte kao i određivanje njihovih pojedinačnih bića (utvrđivanje bitnih karakteristika pojedinih najčešćih i najtežih prekršaja). Upoznavanje sa procesnim pravilima pri utvrđivanju prekršajne odgovornosti i sticanje praktičnih znanja za samostalan rad.

Nastavnik/saradnik:

prof. dr Marija Kostić

Metod nastave i savladavanje gradiva:

Predavanja, vježbe, seminarski rad, domaći zadaci, kolokvijumi, ispit (usmeni/pismeni)

Sadržaj predmeta po sedmicama:

1.

Pojam, predmet, zadatak i vrste prekršajnog prava

2.

Izvori prekršajnog prava; Pojam i elementi prekršaja

3.

Saučesništvo; Isključenje postojanja prekršaja

4.

Prekršajna odgovornost

5.

Prekršajne snakcije i druge mjere

6.

I kolokvijum

7.

Posebni dio materijalnog prekršajnog prava

8.

Prekršajni postupak (pojam, vrste, faze prekršajnog postupka i osnovna načela prekršajnog postupka)

9.

Prekršajno-procesni subjekti; Rokovi i troškovi prekršajnog postupka

10.

Tok  prekršajnog postupka

11.

Dokazi i dokazni postupak; Rješenje o prekršaju

12.

II kolokvijum

13.

Gašenje prekršajnog kažnjavanja

14.

Redovni i vanredni pravni lijekovi

15.

Prekršajno izvršno pravo ( evidencija i brisanje sankcija i izvršenje sankcija)

Opterećenje studenata po predmetu:

Nedjeljno:

K=8/30=0,267

Nedeljno opterećenje:

Kx40 sati=8/30x40=10,667 sati

U semestru:

Ukupno opterećenje za predmet: 8x30=240 sati

Aktivna nastava: 75

Kontinualna provjera znanja: 12 sati

Završna provjera znanja: 5 sati

Samostalni rad, učenje, konsultacije: 148 sati

Obaveze studenata: Prisustvo nastavi, izrada seminarskog rada, domaći zadaci, rješavanje testova

Literatura:

1. Izvodi iz relevantne literature (udžbenici, zakoni)

Oblici provjere znanja i ocjenjivanja:

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

Poena

Seminarski, prisustvo i aktivnost u toku predavanja

10

Ispit

30

Kolokvijum I

30

Kolokvijum I

30

Ukupno:

70

Ukupno:

30

Posebna napomena za predmet:

Poslednja izmena: utorak, 3. oktobar 2017., 14:56