Podaci o predmetu

Profesor
doc. dr Dijana Savić Božić
email:dinabozic@gmail.com, dsavicbozic@sinergija.edu.ba
konsultacije: srijedom  od 12:45 do 13:45

kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
srijedom srijedom
09:00 -11:15 11:15 -12:45
Učionica 6
Učionica 6

Literatura:

[1] Rajko Kuzmanović, Ustavno pravo, Pravni fakultet, Banja Luka, 2002;

[2] R. Kuzmanović, M. Dmičić, Ustavno pravo, Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka, 2002;

[3] Mile Dmičić, Ustavno pravo – dopuna osnovnoj literaturi, Banja Luka, 2011.

  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vježbi

 

Formiranje konačne ocjene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: ponedeljak, 20. septembar 2021., 21:06