Podaci o predmetu

Profesor
Prof. dr Milan Stakić

email :mstakic@open.telekom.rs

konsultacije

utorak

14.00 - 15.00

zbornica

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja

utorak

10.00-13.30Učionica 5

Literatura:

  • Pešikan M, J. Jerković, M. Pižurica. 1994. Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica Srpska
  • Belić, A. 1931. Sintaksa srpskohrvatskog jezika. Beograd: K.M. Bojković
  • Popović, Lj. 1997. Red reči u rečenici, Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
  • Stevanović, M. 1970. Savremeni srpskohrvatski jezik. Beograd: Naučna knjiga
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: utorak, 15. jul 2014., 12:20