Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Sveto Veselinović Prof. dr Sveto Veselinović
sveselinovic@sinergija.edu.ba email
konsultacije: Srijeda: 12.30 -13.30 konsultacije:
Zbornica Sala:

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100

Predavanja: Zimski semestar

 

Vežbe:

 

Sala: Sala:

Literatura:

  • Dragutin Vračar, Strategija tržipnog komuniciranja, Ekonomski fakultet Beograd
  • S. Lovreta, G. Petković, J. Končar, Kanali marketinga, Ekonomski fakultet Beograd
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: petak, 24. februar 2017., 22:29