Silabus

CILJ IZUČAVANJA PREDMETA

je upoznavanje studenata sa osnovama marketing komuniciranja i marketing logistike. Izučavajući ovaj predmet studenti će steći potrebna znanja o utvrđivanju i razlikovanju pojedinačnih elemenata promocije i distribucije, kao i o uslovima njihove primjene u poslovnoj praksi.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE I SAVLADAVANJA GRADIVA

Predavanja, vježbe, konsultacije, kolokvijumi, završni ispit.

SADRŽAJ PREDMETA PO SEDMICAMA

1. Pojam promocije i kanala distribucije.

2. Lična prodaja kao instrument promocije.

3. Privredna propaganda kao instrument promocije.

4. Proces kreiranja propagandne poruke i sredstva za prenos propagandnih poruka.

5. Efekti propagandnih poruka i njihovo mjerenje.

6. Modeli organizovanja funkcije propagande.

7. Kolokvijum I.

8. Odnos sa javnošću kao instrument promocije.

9. Modeli organizacije public relations-a u preduzećima.

10. Kanali distribucije.

11. Veleprodaja i maloprodaja kao kanali distribucije .

12. Vrste i oblici maloprodajnog organizovanja.

13. Kolokvijum II.

14. Fizička distribucija.

15. Modeli organizovanja fizičke distribucije.

 

Promotion and Distribution Channels

THE STUDYING OBJECTIVE

is the introduction of the basic concepts of communication and logistics marketing to students. By studying this subject, students will acquire the knowledge needed while determining and distinguishing the individual elements of promotion and distribution, so as the conditions of their use in business practice.

EDUCATION AND LEARNING METHODS

Lectures, seminars, consultations, tests, final exam.

SUBJECT CONTENT DURING 15 WEEKS

1. The notion of promotion and distribution channels.

2. The personal sale as promotion tool.

3. The economic propaganda as promotion tool.

4. The process of creation of propaganda messages and instruments for transfer of propaganda messages.

5. The effect of propaganda messages and their evaluation.

6. Models for organisation of propaganda function.

7. The first test.

8. Public relations as promotion tool.

9. Models for organisation of public relations in companies.

10. Distribution Channels.

11. Wholesale and retail sale as distribution channels.

12. Types and forms of retail organisation.

13. The second test.

14. Physical distribution.

15. Models for organising of physical distribution.


Poslednja izmena: utorak, 29. jul 2014., 10:30