Silabus

Студијски програм : Пословна економија

Назив предмета: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 1

Шифра предмета: SPPE23

Наставник: Дарија Лунић

Статус предмета: обавезан

Година: II

Семестар: III

Број часова (п+в+л): 4+2

Број ЕСПБ: 6

Услов: Италијански језик 1

Циљ предмета

Италијански 2 представља мултимедијалан курс из италијанског језика и културе на почетном А2 нивоу током којег се систематски ради на све четири језичке вештине уз употребу модерног језика и стално смењивање комуникативних и граматичких елемената.

Исход предмета

Овај курс треба да оспособи студенте за основну комуникацију, размену информација једноставним језиком у свакодневним ситуацијама и саопштавање основних потреба.

Садржај предмета

Недеља

Тема/активност

I

Participio passato: verbi regolari;  Passato prossimo

II

Ausiliare essere o avere?; Participio passato : verbi irregolari

III

Avverbio ci; Avverbi di tempo con il passato prossimo

IV

Verbi modali al passato prossimo

V

Futuro semplice: verbi regolari e irregolari ; Usi del futuro semplice

VI

Futuro composto;  Uso del futuro composto

VII

I kolokvijum

VIII

Possessivi

IX

Possessivi con i nomi di parentela

X

Quello Bello; Volerci - Metterci

XI

Indicativo imperfetto: verbi regolari e irregolari

XII

Verbi modali all’indicativo imperfetto; Uso dell’indicativo imperfetto

XIII

Imperfetto o Passato prossimo

XIV

Trapassato prossimo; Uso del Trapassato prossimo

XV

II kolokvijum

Литература

  1. Nuovo progetto italiano 1 – T. Marin, S. Magnelli – corso multimediale di lingua e civiltà italiana;
  2. Nuovo progetto italiano 1 – T. Marin, S. Magnelli – Quaderno degli esercizi
  3. Nuovo progetto italiano 1 – T. Marin, - CD audio / CD ROM

Број часова активне наставе: 6

Теоријска настава: 4

Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Усмено излагање

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Редовно похађање наставе

10

Испит   (писмени /усмени)

30

Домаћи задатак

/

Колоквијум I

30

Колоквијум II

30

Семинарски рад

/

Укупно:

70

Укупно:

30


Poslednja izmena: sreda, 23. mart 2016., 14:09