Silabus

I

Uvod u pravnu teoriju (pojam, predmet, metod i sadržaj  Pravne teorije i odnos prema  drugim disciplinama)

II

Država kao društvena i pravna pojava (država i društvo, tri glavna značenja države , elementi države, suverenost)

III

Državna organizacija (pojam i vrste državnih organa i državnih službenika, glavne  funkcija državne vlasti)

IV

Državni oblici- pojam i vrste -Oblici vladavine (monarhija i republika) ; Oblici političkog režima (demokratija i autokratija)

V

Državni oblici- Oblici državne vlasti (sistem podjele i sistem jedinstva vlasti); Oblici državnog uređenja (federacija, konfederacija, unitarna država)

VI

Kolokvijum I

VII

Pojam i vrste društvenih normi ; Pojam i vrste prava; Odnos države i prava

VIII

Pojam i elementi pravnog poretka; Pravna  norma (pojam, elementi i vrste pravne norme; važenje pravne norme)

IX

Pravni akti (pojam i obeležja; donošenje, forma i sadržina); Opšti pravni akti-izvori prava; Pojedinačni pravni akti

X

Subjekt i objekt prava (pojam i vrste, fizička i pravna lica; pojam i vrste objekta prava); Pravni odnos

 

XI

Zakonitost kao element pravnog poretka (antipod zakonitosti – nezakonitost, sankcije u pogledu pravnih akata);  Kontrola zakonitosti  (pravna sredstva i pravni lekovi; pravosnažnost)

 

XII

Kolokvijum II

XIII

Pravni sistem – pozitivni pravni sistem; Delovi pravnog sistema – opšta pravna norma, pravna ustanova, pravna grana i pravna oblast

 

XIV

Primjena prava

 

XV

Tumačenje prava

Poslednja izmena: utorak, 21. septembar 2021., 11:53