Silabus

Sadržaj predmeta po sedmicama:

1.

Privatnopravni odnosi sa elementom inostranosti i načini njihovog regulisanja (direktan i indirektan način). Pojam, predmet i naziv Međunarodnog privatnog prava. Izvori međunarodnog privatnog prava (domaći, međunarodni i hijerarhija izvora).

2.

Koliziona norma (suština, struktura i vrste). Primena stranog prava (načini saznanja i obaveznost primene stranog prava). Kvalifikacija (pojam, vrste i načini rešavanja).

3.

Prethodno pitanje (pojam, uslovi i načini rešavanja). Uzvraćanje i upućivanje na dalje pravo – RENVOI. Javni poredak. Norme neposredne primene.

4.

Izigravanje zakona – FRAUS LEGIS. Vremenski faktor u međunarodnom privatnom pravu (različite granice važenja pravnih normi, vremensko razgraničenje normi u domenu MPP-a,  promena suvereniteta - slučaj Jugoslavija i mobilni sukob zakona – conflit mobile). Nejedinstveni pravni poredak u međunarodnom privatnom pravu. Reciprocitet (pojam i oblici) i retorzija.

5.

Istorijski razvoj međunarodnog privatnog prava. Pravo merodavno za pravnu i poslovnu sposobnost ( pravna i poslovna sposobnost fizičkih lica, državljanstvo kao pravna ustanova i tačka vezivanja, domicil kao pravna ustanova i tačka vezivanja, uobičajeno (redovno) boravište i boravište i sposobnost pravnih lica).

6.

I kolokvijum.

7.

Merodavno pravo za bračne odnose (zaključenje braka, forma braka, prestanak braka, dejstva braka i vanbračna zajednica).

8.

Merodavno pravo za porodične odnose (odnosi roditelja i dece, izdržavanje i usvojenje). Naslednopravni odnosi sa elementom inostranosti (zakonsko i testamentarno nasleđivanje – merodavno pravo u pogledu testamentarne sposobnosti, u pogledu sadržaja testamenta i u pogledu forme testamenta). Stvarnopravni odnosi sa elementom inostranosti (osnovna pravila, stvarna prava na nekretninama, stvarna prava na pokretnim stvarima, stvari u tranzitu (res in transitu), osnovna sredstva prevoza i stvarna prava na hartijama od vrednosti i stvarna prava iz hartije od vrednosti).

9.

Obligacionopravni odnosi sa elementom inostranosti (ugovor, autonomija volje, forma ugovora, ugovori u pomorskom, vazdušnom, železničkom i drumskom saobraćaju). Rimska konvencija. Bečka konvencija.

10.

Menica i ček sa elementom inostranosti (menična i čekovna sposobnost, forma akata, menične i čekovne radnje). Vanugovorna odgovornost sa elementom inostranosti (određivanje merodavnog prava za kvazikontrakte, određivanje merodavnog prava za građanskopravne delikte i pravila Haške konvencije o merodavnom pravu za drumske saobraćajne nezgode). Prava stranaca (opšta, relativno rezervisana i apsolutna prava stranaca, prava stranih ulagača, autorska prava i prava industrijske svojine).

11.

Međunarodna nadležnost (pojam i vrste). Međunarodna litispendencija (rešavanje pozitivnog sukoba međunarodne nadležnosti). Brisel I Regulativa – istorija evropskog sudskog prostora, osnovne ideje i pravila o nadležnosti. Litispendencija i povezani zahtevi po Brisel I Regulativi.

12.

II Kolokvijum.

13.

Karakteristike građanskog sudskog postupka sa elementom inostranosti (aktorska kaucija i siromaško pravo). Međunarodna pravna pomoć (dostavljanje i druge radnje parničnog postupka sa elementom inostranosti).

14.

Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka (pojam priznanja i izvršenja, sistemi priznanja i izvršenja, uslovi za priznanje i izvršenje, status i dejstvo strane sudske odluke, izvršenje strane sudske odluke).

15.

Međunarodna trgovačka arbitraža (pojam, vrste, arbitražni sporazum, arbitražni postupak, primena materijalnog prava u postupku, priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka, poništaj domaće arbitražne odluke).

Poslednja izmena: petak, 1. februar 2019., 13:46