silabus

 

Садржај предмета:

1. УВОД У ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО:  1. Место и улога грађанског процесног права у правном систему Републике Српске; 2. Извори грађанског процесног права; 3. Важење норми грађанског процесног правa;

2. ОРГАНИЗАЦИОНО ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО: 1. Судови у грађанском судском поступку; 2. Други државни органи у грађанском судском поступку; 3. Јавне службе у грађанском судском поступку;

3. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК: 1. Правна природа парничног поступка; 2. Структура и начела парничног поступка; 3. Парнични субјекти; 4. Парничне радње; 5. Тужба; 6. Поступак суда по тужби – претходно испитивање тужбе;  7. Поступак суда по тужби – одбрана туженог; 8. Ток парничног поступка; 9. Доказивање, докази и доказна средства; 10. Објективна и субјективна кумулација и учешће трећих лица у парници; 11. Окончање парничног поступка;

4. ПРАВНИ ЛЕКОВИ: 1. О правним лековима; 2. Редовни правни лекови; 3. Ванредни правни лекови;

5. ПОСЕБНИ ПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ: 1. Уопште о посебним парничним поступцима; 2. Поступак у парницама из радних односа; 3. Поступак у парницама због сметања поседа; 4. Поступак у споровима мале вредности; 5. Поступак у привредним спровима;

6. ПРВИ КОЛОКВИЈУМ

7. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: 1. Арбитражни поступак; 2. Поступак мирења;

8. ОСТАЛИ ГРАЂАНСКИ СУДСКИ ПОСТУПЦИ

9. ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК: 1. основи ванпарничног поступка, 2. начела ванпарничног поступка, 3. поступци за уређење личних стања

10. ОСТАЛИ ВАНПАРНИЧНИ ПРОЦЕСИ 1. поступци за уређење породичних односа, 2. поступци за уређење имовинских односа, 3. праве и неправе ванпарничне ствари

11. ИЗВРШНИ ПОСТУПАК 1. основи ивршног поступка, 2. основи за одређивање извршења, 3. средства и предмети извршења, 4. остала ивршна рјешења, 5. тужбе из извршног поступка

12. ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ

13. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК 1. основи стечајног поступка, 2. надлежност суда и органи стечајног поступка, 3. странке у стечајном поступку, 4. покретање стечајног поступка, 5. ток стечајног поступка

14. ТУЖБЕ ИЗ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА 1. излучна тужба, 2. тужба за утврђење оспореног потраживања, 3. остале тужбе, 4. реорганизација стечајног дужника, 5. међународни стечај, 6. ликвидациони поступак

15. ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

Основни уџбеник – скрипта:

1. Грађанско процесно право – књига прва, Весна Дабетић-Трогрлић

2. Остали грађански судски поступци, Весна Дабетић-Трогрлић,

Литература: наведена у уџбеницима – скриптама.

Poslednja izmena: subota, 13. april 2019., 15:53