Silabus

Cilj predmeta

U okviru nauke o građanskom pravu cilj je upoznati studenate sa naukom o građanskom pravu i njenim mestom u sistemu prava, sa izvorima građanskog prava i socijalizacijom građanskog prava, sa pitanjem pojma i nastanka građanskopravnog odnosa kao jednim od najvažnijih pitanja u građanskom pravu, te pitanjem nastanka građanskopravnog odnosa, kao i sa pitanjem pravnih subjekata i objekata građanskopravnog odnosa. Takođe je cilj upoznavanje studenata sa pravnim poslom kao najvažnijim građanskopravnim odnosom i u tom kontekstu sa zastupništvom koje je u određenim slučajevima neophodno radi zaključivanja pravnog posla. Nasuprot pravnim poslovima kao dozvoljenim ljudskim radnjama stoje građanskopravni delikti kao nedozvoljene ljudske radnje, a posebno je pitanje povrede i zaštite subjektivnih građanskih prava.

U okviru nauke o stvarnom pravu, cilj je upoznati studente sa stvarnim pravom kao objektivnim pravom, te posebnim delom građanskog prava koji se izučava uobičajeno uz građansko pravo. Takođe je cilj upoznati studente sa stvarnim pravima u Republici Srpskoj, kao i sa državinom kao faktičkom vlašćšu na stvarima.

Ishod predmeta

Usvajanje osnovnih znanja iz uvoda u građansko pravo, opšteg dela građanskog prava i posebnog dela građanskog prava – stvarnog prava, koje celine su predmet izučavanja.

Sadržaj predmeta:

GRAĐANSKO PRAVO (UVOD I OPŠTI DEO)

(1) UVOD U GRAĐANSKO PRAVO: 1. O pojmu građanskog prava; 2. O mestu građanskog prava u sistemu prava; 3. O nauci građanskog prava; 4. O izvorima građanskog prava; 5. Socijalizacija (moralizacija) građanskog prava. (2) OPŠTI DEO GRAĐANSKOG PRAVA: 1. Građanskopravni odnos; 2. Subjekti građanskopravnog odnosa; 3. Subjektivna građanska prava; 4. Objekti građanskopravnog odnosa; 5. Sticanje i gubitak subjektivnih građanskih prava; 6. Pravni poslovi; 7. Zastupništvo; 8. Građanskopravni delikti; 9. Povreda i zaštita subjektivnih građanskih prava.

STVARNO PRAVO

(1) UVOD U STVARNO PRAVO: 1. Stvarno pravo, stvarna prava i objekti stvarnih prava; 2. Državina. (2) STVARNA PRAVA: 1. Pravo svojine; 2. Ograničenje prava svojine na nepokretnostima – susedska prava; 3. Modaliteti prava svojine sa više subjekata; 4. Službenosti; 5. Založno pravo; 6. Pravo realnog tereta; 7. Pravo građenja. (3) JAVNE KNJIGE (EVIDENCIJE) O STVARNIM PRAVIMA NA STVARIMA I PRAVIMA – KNJIŽNO PRAVO: 1. Knjižno pravo na nepokretnim stvarima; 2. Knjižna prava na pokretnim stvarima i pravima.

Osnovni udžbenici:

Građansko pravo (uvod i opšti deo) i Stvarno pravo, autor: Doc. Dr Vesna Dabetić-Trogrlić, Izdavač: Univerzitet Sinergija, Bijeljina, 2013.

Ilija Babić, Uvod u građansko i stvarno pravo (Priručnici za polaganje pravosudnog ispita - knjiga 2), ISBN: 978-86-519-1386-3 , Službeni glasnik, Beograd, 2015.

Literatura: navedena u udžbenicima.

Poslednja izmena: nedelja, 30. septembar 2018., 20:37