Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Doc. dr Goran Filipić

gfilipic@sinergija.edu.ba
Konsultacije: srijeda 17:30-18:30h

Amfiteatar br. 1

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja                                 vježbe

ponedjeljak, srijeda i petak     iste dane od  16:00 - 17:30

od 10:30 - 13:15


Amfiteatar                          Amfiteatar

Literatura:

  • Mitar Kokolj, Dragan Jovašević, Krivično pravo, Univerzitet Sinergija
  • Krivični zakonik Republike Srpske, KZ BiH, KZ Federacije BiH, KZ Brčko distrikta BiH
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: utorak, 23. mart 2021., 10:29