Silabus

ITALIJANSКI JEZIК 1


Predmet Italijanski jezik 1 predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih ppotreba.

PRVI SEMESTAR
Nedelja           Gramatički sadržaj/ Lekcija

I                      Italijanski alfabet, izgovor / Uvodna lekcija

II                     Imenice i pridevi; Slaganje imenica i prideva; Lične zamenice; Indikativ prezenta glagola essere / Uvodna lekcija

III                     Predstavljanje,pozdravljanje i izražavanje nacionalnosti  / Uvodna lekcija

IV                    Određeni član; Osnovni brojevi (1-30) ; Indikativ prezenta glagola chiamarsi i avere, Izražavanje imena i starosti / Uvodna lekcija


V                     Konjugacije glagola (-are,-ere,-ire), Indikativ prezenta-pravilni glagoli. Lekcija 1

VI 1.test

VII                    Neodređeni član. Pridevi na - e. / Lekcija 1

VIII                    Učtivo obraćanje; Pozdravljanje; Opisivanje izgleda / Lekcija 1

IX                     Indikativ prezenta – nepravilni glagoli. / Lekcija 2

X                      Indikativ prezenta – modalni glagoli  (potere,volere ,dovere). Opis mesta stanovanja/ Lekcija 2

XI                      Osnovni brojevi 30-2000; Redni brojevi; Predlozi; Koliko je sati?; Dani u nedelji./ Lekcija 2

XII 2.test i popravni termin za 1.test

XIII                   Konverzacija-pripreme za usmeni

XIV                  Priprema za kolokvijum

XV                  popravni termin za 2.testUdžbenik - Progetto italiano 1

Lekcije:0- Benvenuti!; 1-Un nuovo inizio; 2-Come passi il tempo libero?ITALIJANSКI JEZIК 1 - drugi semestar


Nedelja           Tema/aktivnost

I                      “Rreposizioni articolate“ ; „il partitivo“ ; Predlozi za mesto (u, na, ispred, iza...) Izražavanje vremena ( u koliko sati, od-do..) / Lekcija 3

II                      Izrazi za mesto: c’è – ci sono, Prisvojni pridevi: (mio/a, tuo/a, suo/a); Meseci i godišnja doba, Brojevi 1000-1.000.000 / Lekcija 3

III                     Passato prossimo – prošlo vreme, particip prošli –pravilni glagoli / Lekcija 4

IV                    Pomoćni glagoli avere i essere / Lekcija 4

V                     Passato prossimo – prošlo vreme, particip prošli –nepravilni glagoli / Lekcija 4

VI 3.TEST

VII                   Predlog „ ci” i predlozi za vreme u prošlom vremenu; Modalni glagoli u prošlom vremenu / Lekcija 4

VIII                  Futur I- pravilni glagoli  / Lekcija 5

IX                    Futur I- nepravilni glagoli / Lekcija 5

X                    Upotreba Futura I ; Izrazi za kupovinu karata za voz / Lekcija 5

XI                   Futur II ; Vremenska prognoza / Lekcija 5

XII 4.TEST i popravni termin za 3.test

XIII                Konverzacija; priprena za usmeni   

XIV                Priprema za kolokvijum

XV popravni termin za 4.test


Udžbenik - Progetto italiano 1

Lekcija: Scrivere e telefonare; Al bar; Feste e viaggi

____________________________________________________________________

Završni ispit: Кonverzacija na teme iz lekcija

Poslednja izmena: petak, 24. novembar 2017., 15:45