Podaci o predmetu

Profesor
Doc.dr Miloš Milošević

mmilosevic@sinergija.edu.ba

konsultacije:1130-12 30 sreda
kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe


Literatura

•Kordić, B., Babić, L. (2014). Uvod u psihologiju. Centar za primenjenu psihologiju.
Slajdovi sa predavanja

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: sreda, 4. mart 2020., 12:13