Silabus

1 - Prethodna pitanja o javnim finansijama; Fiskalno opterećenje;

2 - Istorijski osvrt na ulogu države u privredi i glavne finansijske teorije;

3 - Država i oblici njene intervencije; Javno-privatno parnerstva;

4 - Fiskalna politika i fiskalni sistem; Fiskalni kapacitet države;

5 - Budžetski sistem Bosne i Hercegovine; Budžetski memorandum i ekonomska i monetarna politika

6 – Kolokvijum I

7 - Javni prihodi: Porezi, takse, carine, lokalni i ostali javni prihodi;

8 - Doprinosi i parafiskaliteti; Izbegavanje dvostrukog oporezivanja;

9 - Javni rashodi - teorije, principi, klasifikacije;

10 - Budžetsko-pravni osnov; Procedure i pravila odgovornog fiskalnog upravljanja;

11 - Upravljanje javnim finansijama; Fiskalna i budžetska disciplina i ograničenja;

12 - Kolokvijum II

13 - Budžetski deficit i njegovo finansiranje; Kriterijumi Svetske banke i EU za utvrđivanja stepena zaduženosti država;

14 - Harmonizacija poreskog sistema Evropske unije; Finansiranje Evropske unije; Harmonizacija posrednih poreza u Evropskoj uniji - PDV i akcize;

15 - Posredni porezi u Srbiji - PDV i akcize; Fiskalni sistemi pojedinih razvijenih federalnih zemalja; Uporedni poreski sistemi;


Poslednja izmena: ponedeljak, 27. mart 2017., 15:22