Silabus

1. nedelja

MATEMATIČKA LOGIKA : Logika, matematička logika, iskаzi, osnovne logičke operacije, Iskazne formule, tautologije i logički zakoni .

2. nedelja

TEORIJA SKUPOVA: Pojam skupa, operacije sa skupovima, broj elemenata skupa- kardinalni broj, Raselov paradoks.

3. nedelja

RELACIJE I FUNKCIJE: Relacije, definicija i osobine, vrste relacija, funkcije, definicija i osobine, kompozicija funkcija, inverzna funkcija.

4. nedelja

KOMBINATORIKA: Principi prebrojavanja, permutacije bez i sa ponavljanja, varijacije bez i sa ponavljanjem, kombinacije bez i sa ponavljanjem, binomna formula .

5. nedelja

DOKAZ: Deduktivna metoda, induktivna metoda, definicije,  aksiome, teoreme, pravila dokazivanja: modus ponens, kontradikcija, kontrapozicija, tranzitivnost implikacije i ekvivalencije, matematička indukcija i dr.

6. nedelja

SISTEMATIZACIJA GRADIVA I KOLOKVIJUM

7. nedelja

ALGORITAM: Algoritmi, dijagram- blok šema, osobine algoritama, matematička definicija algoritma, rekurzivne funkcije, rekurzivni algoritmi, Čerčova teza, Tjuringova mašina,zadaci

8. nedelja

GRAFOVI : Osnovni pojmovi i definicije, vrste grafova, izomorfizam grafova, Ojlerovi grafovi, Hamiltonovi grafovi, težinski grafovi, predstavljanje grafova preko računara, lista susedstva, matrice incidencije i susedstva.

9. nedelja

STABLA: Pojam stabla, osnovne definicije, binarana stabla, razapeta stabla, binarna stabla pretrage .

10. nedelja

GRAFOVSKI ALGORITAMI: Osnovni grafovski algoritmi: pretraga u dubinu, pretrage u širinu,  pronalaženje najkraćeg puta, Dijkstrin algoritam, Kruskalov  i dr.

11.nedelja

BULOVA ALGEBRA : Osnovni pojmovi, aksiome, osnovne teoreme, binarna Bulova algebra, Bulove funkcije, konjuktivne i disjunktivne forme, minimizacija, primena u računarstvu i tehnici, prekidačka i logička kola

12. nedelja

SISTEMATIZACIJA GRADIVA I KOLOKVIJUM

13. nedelja

Priprema za test iz  TEORIJE.

14. nedelja

Priprema za test iz  TEORIJE.

15. nedelja

Test iz teorije

Poslednja izmena: četvrtak, 19. mart 2020., 14:38