Silabus

Cilj ovog predmeta je upoznavanje osnovnih koncepata programiranja računara uz primenu programskog jezika Java. Sadržaj predmeta je zbog toga podeljen u tri celine:

 • Pregled rada računara
 • Osnovni elementi programiranja računara
 • Osnove programskog jezika Java

Studenti nakon uspešnog završetka ovog predmeta stiču osnovna teorijska znanja o programiranju računara i praktične veštine za pisanje programa na jeziku Java. Okvirni spisak tema po nedeljama u ovom predmetu je:

 1. Pregled rada računara
 2. Osnovni elementi programiranja
 3. Uvod u programski jezik Java
 4. Osnovni elementi jezika Java
 5. Izrazi
 6. Blok naredba i naredbe grananja
 7. Kolokvijum 1
 8. Naredbe ponavljanja
 9. Metodi
 10. Uvod u klase
 11. Nizovi
 12. Kolokvijum 2
 13. Klase i objekti
 14. Nasleđivanje klasa
 15. Posebne klase
Poslednja izmena: četvrtak, 2. oktobar 2014., 22:40