Podaci o predmetu

Profesor Asistent:
prof. dr Slavko Lošić
Nataša Simeunović, master
e-mail: slosic@sinergija.edu.ba

e-mail: nsimeunovic@sinergija.edu.ba

konsultacije: srijeda 11.30 -12.30

konsultacije: utorak: 13.00-14.00

zbornica ili kabinet asistenta II sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
utorak
srijeda
15.00-16.30 12.00-13.30
amfiteatar 2 amfiteatar 3

Literatura:

  • Stanišić M. Petrović Z. Praktikum iz računovodstva, Univerzitet Singidunum, Beograd, materijal u pripremi;
  • Petrović Z., Vićentijević K., Stanišić N.  Zbirka zadataka iz računovodstva i Zbirka zadataka iz upravljačkog računovodstva, Univerzitet Sinergija 2008 i 2007;
  • Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja, SRRS, Beograd, 2007;
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vježbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocjene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: sreda, 5. oktobar 2016., 15:14