Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Milan Miljević
email:mmiljevic@singidunum.ac.rs


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe

Literatura:

  • M. Pešić, J. Bazić, Sociologija, Univerzitet Singidunum
  • Slajdovi sa predavanja
  • Internet

 

Formiranje konačne ocjene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 5. novembar 2015., 11:14