Silabus

1.

Pojam, definisanje i sadržaj strategijskog menadžmenta.

2.

Evolucija izazova i promjena i njihov uticaj na menadžment organizacije.

3.

Koncepti, metode i tehnike strategijskog menadžmenta.

4.

Koncepti, metode i tehnike strategijskog menadžmenta.

5.

Strategijska analiza i usmjeravanje organizacije (vizija, misija, ciljevi).

6.

Kolokvijum I

7.

Proces strategijskog menadžmenta: formulisanje strategije.

8.

Proces strategijskog menadžmenta: formulisanje strategije.

9.

Proces strategijskog menadžmenta: implementacija strategije i strategijska kontrola.

10.

Novi koncepti i pristupi strategijskom menadžmentu. Modeli strategijskih organizacionih promjena, Koncept organizacije koja uči i Koncept jezgra kompetentnosti.

11.

Programi kvaliteta i programi Menadžmenta znanja.

12.

Kolokvijum II

13.

Programi reinženjeringa, koncept BS C , koncept strategije kao revolucije i programi CRM.

14.

Programi transformacije i restrukturiranja.

Poslednja izmena: petak, 18. jul 2014., 11:32