Podaci o predmetu

Profesor
Ime i prezime Igor Drinić

email idrinic@sinergija.edu.ba

konsultacije: 12:00 - 13:00, ponedjeljak


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 15
Drugi kolokvijum 15
Treći kolokvijum 15
Četvrti kolokvijum 15
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja
četvrtak

13:30 - 16:00
Amfiteatar A1

Literatura:

  • Business Benchmark
  • Slajdovi sa predavanja

 

Formiranje konačne ocjene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: ponedeljak, 11. mart 2019., 14:55