Krivično procesno pravo

Profesor
Doc. dr Goran Filipić
gfilipic@sinergija.edu.ba
konsultacije: četvrtak 17,30 - 18,30
Amfiteatar 3

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja                                   Vježbe
utorak                                         četvrtak
16,00 - 18.30                               16,00 - 17,30
Amfiteatar A3                               Amfiteatar A3

Literatura:

  • M. Kokolj, Krivično procesno pravo, Univerzitet Sinergija;
  • V. Đurđić, Krivično procesno pravo, opšti deo, Pravni fakultet Niš;
  • D. Jovašević, V. Ikanović, Krivično procesno pravo Republike Srpske, Panevropski Univerzitet Apeiron;
  • M.Blagojević, Zbirka obrazaca iz Krivičnog procesnog prava;
  • Zoran M. Stokić, Zbirka obrazaca Zakona o krivičnom postupku R.S., BiH, FBiH i Brčko distrikta BiH.

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: subota, 5. oktobar 2019., 20:55