Silabus

 1. Pojam i predmet krivičnog procesnog prava
 2. Načela krivičnog procesnog prava
 3. Izvori krivičnog procesnog prava
 4. Procesni subjekti
 5. Mjere za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog (optuženog) za uspještno vođenje krivičnog postupka
 6. I kolokvijum
 7. Dokazi u krivičnom postupku
 8. Radnje dokazivanja
 9. Tok krivičnog postupka - istraga
 10. Glavni pretres
 11. Pismena i odluke u krivičnom postupku
 12. II Kolokvijum
 13. Redovni pravni lijekovi
 14. Vanredni pravni lijekovi
 15. Posebni krivični postupci
Poslednja izmena: ponedeljak, 5. novembar 2018., 17:46