Slika Gordana Nikić
Završni rad
napisao/la Gordana Nikić - sreda, 30. maj 2018., 12:24
 

Pogledajte predlog tema. Izaberite jednu koja vam odgovara i pripremite pisani rad (do deset strana).

Koristite knjige i literaturu sa interneta.

Molim vas da radovi budu pismeni, da su plod samostalnog promišljanja, da imaju uvod, razradu i zaključak, adekvatnu literaturu i fusnote. Rad donesite na dan ispita i pripremite se da ga usmeno branite.

Teme za ispitni test:

Problemi inkluzivnog obrazovanja

Motivacija u školskom učenju

Prokrastinacija i drugi problemi učenja

Problemi školskog nasilja

Interaktivno učenje

Neuspešni učenici: tipovi i načini pomoći koja im se može pružiti

Motivacija u nastavi stranih jezika

Rad sa intelektualno darovitim pojedincima

Osnovne teorijske orjentacije u pedagoškoj psihologiji

Metode ispitivanja i ocenjivanja znanja

Razvoj i ucenje dece na ranom uzrastu