Pregled teme

 •  
   

  Pravosudno organizaciono pravo

   

  Dragi studenti,

  Dobro došli na stranicu predmeta Pravosudnog organizacionog prava.

  Ukratko bih Vas željela upoznati sa ciljem, sadržajem predmeta, ishodima učenja (stečena znanja), kao i metodama nastave i savladavanja gradiva Pravosudnog organizacionog prava.

  Cilj predmeta

  Sticanje opštih znanja o sudskoj vlasti, nadležnosti sudova i drugih pravosudnih organa, kao i znanja koja su nephodna za razumevanje zajedničkih principa o sudskoj i drugoj pravosudnoj djelatnosti, uključujući i druge državne organe, službe i profesionalce čiji je rad od značaja za pravosudnu djelatnost.

  Sadržaj predmeta

  Pojam, predmet i karakteristike pravosudnog organizacionog prava, pravosudna djelatnost.

  Sudska vlast (predstavnici i nosioci sudske vlasti).

  Načela o sudskoj vlasti i o pravosuđu.

  Sudska nadležnost.

  Sud.

  Pojedinačni sudovi i njihova nadležnost.

  Domaće sudske instance kao dopunski mehanizam sudske vlasti.

  Međunarodne sudske instance kao dopunski mehanizam sudske vlasti.

  Sudije.

  Unutrašnje poslovanje sudova, sudska uprava, sudsko osoblje i finansiranje sudova.

  Društveni (nedržavni sudovi).

  Tužilaštva.

  Tužioci.

  Unutrašnja organizacija Tužilaštva.

  Pravobranilaštvo.

  Advokatura.

  Notari.

  Ishodi učenja (stečena znanja)

  Izučavanjem predmeta studenti će:

  - biti upoznati sa ustavnim i međunarodnim načelima o sudskoj vlasti, kao i sa zajedničkim principima sudske i druge pravosudne djelatnosti;

  - poznavaće organizaciju pravosudnog sistema BiH, Republike Srpske i opšta organizaciona i funkcionalna načela organa koji ga čine;

  -  poznavaće nadležnost sudova i drugih pravosudnih organa i biti u stanju da identifikuju koji je sud, odnosno drugi pravosudni organ nadležan za postupanje u konkretnoj pravnoj stvari;

  - biće osposobljeni da prate promjene u domenu organizacionog pravosudnog prava.

  Metode nastave i savladavanja gradiva

  Predavanja uz vizuelne prezentacije, vježbe; diskusija, SWOT analiza, seminarski rad, esej, istraživački projekat, test, simulacija medijacije, konsultacije.

  Praktična nastava

  (vježbe, studijski istraživački rad)

  Analiza ustanova organizacionog pravosudnog prava; identifikovanje nadležnog suda - rad na hipotetičkim primerima, seminarski rad/esej/empirijsko istraživanje, upoznavanje sa organizacijom i radom sudske uprave; debata o nečelu jednake dostupnosti pravosuđa.

  Budući da je riječ o materiji koja još uvijek nije kodifikovana, razmatranje pravosudnog organizacionog prava će obuhvati kako ustavne i zakonske odredbe, tako i podzakonske propise.

  Literatura;

  R.A. Lowson-H.G. Schermars, Leading Cases of the ECHR, Leidon, 1977; S. Carić, Evropski sud za ljudska prava-osnovna načela i tok postupka, Beograd 2006; D.Popović; Evropski sud za ljudska prava, Beograd, 2008.

  V. Vasiljević “Međunarodni tribunal za nekadašnju Jugoslaviju: između potrebe i osporavanja”, zbornik Međunarodni krivični tribunal, Beograd, 1996.

  T.Burgental, Međunarodna ljudska prava, COLPI i Beogradski centar za ljudska prava.

  Vesna Rakić Vodinelić, Pravosudno organizaciono pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union, Službeni glasnik, 2. izdanje, Beograd, 2012.

  Saša Knežević, Krivično procesno pravo – opšti deo, Niš, 2015., str. 110-130, 139-150, 179-182.

  Materijali sa predavanja

  Materijali sa vježbi

  Fajlovi sa predavanja i vježbi

  Internet

  http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/9077/mod_folder/content/1/Literatura%20Pravosudno%20organizaciono%20pravo.doc?forcedownload=1

  doc. dr Dijana Savić Božić

  dsavicbozic@sinergija.edu.ba

  dinabozic@gmail.com

 • 1
  Prikaži samo teme 1
 • 2
  Prikaži samo teme 2
 • 3
  Prikaži samo teme 3
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Poštovane kolege,

Kolokviji su uslov za izlazak na ispit, studenti koji ih nemaju položene iste mogu polagati i na dan održavanja ispita.

Ispit će se održati u prostorijama Fakulteta (kabinet profesora) uz poštovanje svih mjera zaštite, a studenti koji su zbog trenutne epidemiološke situacije spriječeni da dođu u prostorije Fakulteta isti mogu polagati i elektronskim putem, ali je potrebno da me putem maila obavjeste o svojoj spriječenosti, kako bi dobili upute u načinu polaganja.

Kolokvijumi se polažu u kolokvijumskim nedeljama, odnosno prema rasporedu u blokovima. Kolokvijumi se ne prijavljuju i svi studenti imaju pravo da polažu kolokvijume ukoliko to žele.

Kolokvijum se smatra položenim ako je student ostvario min. 15 poena, kada je rječ o kolokvijumima koji se polažu kao testovi zatvorenog tipa (sa više ponuđenih odgovora). Kod ostalih kolokvijuma, učinak studenata vrednuje se proporcionalno. Student koji nije položio kolokvijum može da radi popravni kolokvijum ili da ga polaže na u ispitnom roku kao deo ispita. Ukoliko student pristupi popravnom kolokvijumu, računa se poslednji ostvareni rezultat.

Ispite studenti prijavljuju dinamikom koja se objavljuje na sajtovima Univerziteta i fakulteta.

Želim Vam srećan i uspešan rad,

doc. dr Dijana Savić Božić


 

Nema novosti od Vaše poslednje posete