Pregled teme

  •  
     

    Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa opštim i posebnim  institutima  privrednog prava, kao što su pojamvrste privrednih subjekata, načini osnivanja, imovina, poslovno ime, sjedište, djelatnost i načini zastupanja privrednog društva, vrste povezivanja i statusne promjena privrednih subjekata, zaštita ličnih podataka, stečaj i likvidacija privrednih subjekata.

    Takođe, studenti će usvojiti osnovna znanja o pojmu i vrstama hartija od vrijednosti, kao i osnove ugovornog poslovnog prava.  Pored teorijskog znanja studenti će se upoznati i sa pozitivnim  zakonskim  rješenjima u Republici Srpskoj.

  • 2
    Prikaži sve teme
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

datumi kolokvijuma

Nema novosti od Vaše poslednje posete