Pregled teme

 •  
   

  Poštovani studenti,

  Dobro došli na stranicu predmeta Upravnog prava.

  Ukratko bih Vas željela upoznati sa ciljem, sadržajem predmeta, ishodima učenja (stečena znanja), kao i metodama nastave i savladavanja gradiva Upravnog prava.

  Cilj predmeta

  Ovaj predmet ima cilj da upozna studente sa pojmovnim određenjem uprave kao složene i dinamične društvene pojave. Tempo promjena u ovoj oblasti je ubrzan, posebno ako se ima u vidu da uprava sve više postaje organizator i koordinator niza poslova u vezi sa ostvarivanjem egzistencijalnih i razvojnih ciljeva društva. Upravno pravo kao normativna disciplina pokriva upravu, te sa tog stanovišta treba da upozna studente sa organizacijom, sadržinom i kontrolom rada upravne vlasti.

  Sadržaj predmeta

  Pojam, organizacija i funkcija uprave. Uprava u organizacionom i funkcionalnom smislu. Elementi istorijskog razvoja uprave. Pojam i predmet upravnog prava. Nastanak i razvoj upravnog prava. Evropski model razvoja. Upravno-pravni odnos. Upravno pravo kao dio javnog prava. Odnos upravnog prava prema drugim granama prava. Izvori upravnog prava, materijalni i formalni izvori. Kontrola uprave. Oblici kontrole. Spor za naknadu štete prouzrokovane radom uprave. Vršioci upravne djelatnosti. Kadrovi uprave. Vršioci poslova uprave na lokalnom nivou. Odnos državne uprave i drugih državnih organa, građana i drugih subjekata. Nedržavna uprava. Javne službe. Reforma uprave u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Djelatnost i funkcije organa javne uprave. Akti uprave, pojam i klasifikacija. Upravni akti, materijalni akti, upravni propisi i upravni ugovori. Pogrešni upravni akti. Neispravni, nezakoniti. Uklanjanje pogrešnih upravnih akata iz pravnog poretka. Drugi kolokvijum. Odnosi između opšteg i posebnog dijela upravnog prava. Posebne upravne situacije u oblasti odbrane. Posebne upravne situacije u oblasti unutrašnjih poslova. Policija u pravnoj državi. Organizacija i funkcije policije. Granična policija. Državna agencija za istrage i zaštitu. Organizacija funkcije policije u RS. Lični status građana, državljanstvo, lično ime, prebivalište i boravište. Porodično stanje. Posebne upravne situacije u oblastima vaspitanja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i kulture. Upravno-pravni odnosi i javna dobra. Državna imovina i imovina drugih javnih subjekata. Javna dobra. Upravno ograničavanje svojine.

  Ishodi učenja (stečena znanja)

  Studenti se osposobljavaju za razumjevanje principa i propisa upravnog prava o organizaciji, sadržini i kontroli rada organa uprave, upravnih organizacija, organa jedinica lokalne samouprave i drugih vršilaca na osnovu zakona povjerenih javnih ovlaštenja.

  Metode nastave i savladavanja gradiva

  Predavanja, vježbe i obrada samostalnih radova studenata. Upoznavanje studenata sa radom uprave putem posjete opštinskoj i državnoj upravi. Konsultacije.

  Literatura;

  Petar Kunić, Upravno pravo – drugo izdanje, Pravni fakultet, Banja Luka, 2010;

  Petar Kunić, Upravno pravo -posebni dio, Pravni fakultet, Banja Luka, 2008.

  Kostić, M., Upravno pravo- skripta, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, 2007

  Kostić, M., Upravno pravo, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2015

  Milosavljević, B., Upravno pravo, Beograd, 2006

  Materijali sa predavanja

  Materijali sa vježbi

  Fajlovi sa predavanja i vježbi

  Internet

  Predmetni profesor

  doc. dr Dijana Savić Božić

  dsavicbozic@sinergija.edu.ba

  dinabozic@gmail.com

 • 1
  Prikaži samo teme 1
 • 2
  Prikaži samo teme 2
 • 3
  Prikaži samo teme 3
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Najnovije informacije: