Pregled teme

 •  
   

  Cilj predmeta je široka spoznaja pojma, prirode, sadržine i izvora Međunarodnog javnog prava. Takođe, neophodno je sticanje znanja u oblastima specifičnosti odnosa međunarodnog i unutrašnjeg prava, kao i u odnosu na, položaj subjekata međunarodnog prava u međunarodnoj zajednici, uz poseban osvrt na mirno rješavanje sporova. U okviru materije međunarodnog javnog prava obradiće se posebne grane i podgrane, koje su se razvile u oblasti međunarodnog prava uopšte.

  Sadržina predmeta: Opšte određenje i pravna priroda međunarodnog javnog prava. Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava. Pojam subjekata međunarodnog prava; država u međunarodnom javnom pravu, elementi države, priznanje države ili vlade, prava i dužnosti države, sukcesija država. Međunarodne organizacije, pojam međunarodne organizacije, međunarodne vladine i nevladine organizacije. Mirno rješavanje sporova, diplomatski način rješavanja sporova, sudski način rješavanja sporova. Opšta pitanja međunarodne zaštite ljudskih prava, istorijski razvoj, definisanje i klasifikacija ljudskih prava. Posebna pitanja međunarodne zaštite ljudskih prava, mehanizmi unapređivanja i kontrole poštovanja ljudskih prava. Nastanak i razvpoj evropskog suda za ljudska prava, nadležnost, postupak. Razvoj međunarodnog krivičnog pravosuđa i međunarodnog krivičnog prava. Odgovornost pojedinaca u međunarodnom pravu: međunarodna krivična djela. Diplomatsko-konzularno pravo-kodifikacija, opšti pojam, karakteristike, savremena diplomatija. Međunarodno humanitarno pravo: lica, ustanove i objekti čiji je status uređen humanitarnim pravom, načini ratovanja, ratna okupacija, izvršavanje pravila. Međunarodno saobraćajno pravo: granice, međunarodno vazdušno pravo, kosmičko pravo, međunarodno rječno pravo, međunarodni drumski i željeznički saobraćaj. Međunarodno pravo mora: razvoj, granice na moru, unutrašnje vode, teritorijalno more, otvoreno more, tjesnaci i morski kanali, epikontinentalni pojas. Međunarodna zaštita životne sredine; opšta načela zaštite životne sredine, uređenje prekograničnog dejstva na životnu sredinu. Međunarodno ugovorno pravo-javnopravni ugovori.

  Rezultat, odnosno sticanje znanja iz oblasti Međunarodnog javnog prava predstavljen je sintetizovanjem spoznaje savladane materije sa prethodnim znanjima iz drugih predmeta, koje je student prethodno apsolvirao. Takođe, jedan od bitnih ishoda je izgradnja sopstvenog mišljenja u vezi sa predmetnom materijom, kao i savladavanje teorijskih dilema u korespodenciji sa  praktičnim pristupom. Studenti treba da se upoznaju sa pojmom, sadržinom, pravnom prirodom i primjenom međunorodnog javnog prava, pri čemu je predviđeno savladavanje gradiva iz naučne oblasti međunarodnog prava, kako uopšteno, tako i s obzirom na uže postvaljene oblasti međunarodnog javnog prava. Očekuje se da će studenti steći znanja neophodna za razumjevanje odnosa između država, na jednoj, i država i međunarodnih organizacija, na drugoj strani, kao i položaj pojedinca u međunarodnom pravu, s posebnim osvrtom na oblast ljudskih prava i sloboda, garantovanu propisima međunarodnog prava.

 • 2
  Prikaži sve teme
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Poštovani studenti,

Ispit iz predmeta Međunarodno javno pravo će se održati u prostorijama Pravnog fakulteta, Univerziteta Sinergija, u elektronskoj učionici broj 3., dana 26. avgusta 2020. godine, sa početkom u 17:00 časova.

Na dan održavanja ispita studenti mogu polagati I i II kolokvij, koji su uslov za izlazak na ispit.

Ispitna pitanja  su objavljena na stranici predmeta.

doc. dr Dijana Savić Božić

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete