Pregled teme

 •  
   

  Dragi studenti,

  Dobro došli na stranicu predmeta Međunarodno javno pravo.

  Ukratko bih Vas željela upoznati sa ciljem, sadržajem predmeta, ishodima učenja (stečena znanja), kao i metodama nastave i savladavanja gradiva Međunarodnog javog prava.

  Cilj predmeta

  Cilj predmeta je široka spoznaja pojma, prirode, sadržine i izvora Međunarodnog javnog prava. Takođe, neophodno je sticanje znanja u oblastima specifičnosti odnosa međunarodnog i unurašnjeg prava, kao i u odnosu na, položaj subjekata međunarodnog prava u međunarodnoj zajednici uz poseban osvrt na mirno rješavanje sporova. U okviru materije međunarodnog javnog prava obradiće se posebne grane i podgrane prava koje su se razvile u oblasti međunarodnog prava uopšte.

  Sadržaj predmeta

  Pojam, sadržina; opšte određenje i pravna priroda međunarodnog javnog prava. Izvori međunarodnog javnog prava. Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava. Pojam subjekata međunarodnog prava; država u međunarodnom javnom pravu, elementi države, priznanje države ili vlade, prava i dužnosti države, sukcesija država. Međunarodne organizacije, pojam međunarodne organizacije, međunarodne vladine i međunarodne nevladine organizacije. Mirno rješavanje sporova, diplomatski načini rješavanja sporova, sudski načini rješavanja sporova. Opšta pitanja međunarodne zaštite ljudskih prava, istorijski razvoj, definisanje i klasifikacija ljudskih prava. Posebna pitanja međunarodne zaštite ljudskih prava mehanizmi unapređivanja i kontrole poštovanja ljudskih prava. Nastanak i razvoj evropskog suda za ljudska prava, nadležnost, postupak. Razvoj međunarodnog krivičnog pravosuđa i međunarodnog krivičnog prava. Odgovornost pojedinca u međunarodnom pravu; međunarodna krivična djela. Diplomatsko-konzularno pravo-kodifikacija, opšti pojam, karakteristike, savremena diplomatija. Međunarodno humanitarno pravo; lica, ustanove i objekti čiji je status uređen humanitarnim pravom, načini ratovanja, ratna okupacija, izvršavanje pravila. Međunarodno saobraćajno pravo; granice, međunarodno vazdušno pravo, kosmičko pravo, međunarodno riječno pravo, međunarodni drumski i željeznički saobraćaj. Međunarodno pravo mora; razvoj, granice na moru, unutrašnje vode, teritorijalno more, otvoreno more, tjesnaci i morski kanali, epikontinentalni pojas. Međunarodna zaštita životne sredine; opšta načela zaštite životne sredine, uređenje prekograničnog dejstva na životnu sredinu. Međunarodno ugovorno pravo – javnopravni ugovori.

  Ishodi učenja (stečena znanja)

  Rezultat, odnosno sticanje znanja iz oblasti Međunarodnog javnog prava predstavljen je sintetizovanjem spoznaje savladane materije sa prethodnim znanjima iz drugih predmeta koje je student prethodno apsolvirao. Takođe, jedan od bitnih ishoda je i izgradnja sopstvenog mišljenja u vezi sa predmetnom materijom, kao i savladavanje teorijskih dilema u korespondenciji sa praktičnim pristupom. Studenti treba da se upoznaju sa pojmom, sadržinom, pravnom prirodom i primjenom međunarodnog javnog prava, pri čemu je predviđeno savladavanje gradiva iz naučne oblasti međunarodnog prava, kako uopšteno, tako i s obzirom na uže postavljene oblasti međunarodnog javnog prava. Očekuje se da će studenti steći znanja neophodna za razumjevanje odnosa između država, na jednoj, i država i međunarodnih organizacija, na drugoj strani, kao i položaj pojedinca u međunarodnom pravu, s posebnim osvrtom na oblast ljudskih prava i sloboda, garantovanu propisima međunarodnog prava.

  Metode nastave i savladavanja gradiva

  Nastava i vježbe na predmetu će se izvoditi predstavljanjem tema i interaktivnom komunikacijom sa studentima u okviru pitanja iz materije prema nastavnom planu i programu. Izlaganje zadanih materijala, pisanje kolokvijuma, te realizacija konkretnih tema obuhvatajući predispitne obaveze biće obuhvaćeno fondom časova. Obaveze studenata su određene prema cilju predemeta i obuhvataju, redovno pohađanje nastave, učestvovanje u predviđenim diskusijama i, gdje je primjereno, s obzirom na temu koja se izučava, simulaciji suđenja, realizovanje radova shodno zadatoj temi, kao i pristupanje opštim testovima znanja. Za drugi ciklus studija, kao i za prvi, važe sva pravila studiranja primjenjiva na studente.

  Literatura;

  Osnovi međunarodnog javnog prava, Vojin Dimitrijević, Obrad Račić, Vladimir Đerić, Tatjana Papić, Vesna Petrović, Saša Obradović, III izdanje, Beogradski centar za ljudska prava

  Međunarodno javno pravo, Milenko Kreća, Pravni fakultet u Beogradu,

  Međunarodno javno pravo, Vitomir Popović i Filip Turčinović, Pravni fakultet Banja Luka.

  Materijali sa predavanja

  Materijali sa vježbi

  Fajlovi sa predavanja i vježbi

  Internet

   

  doc. dr Dijana Savić Božić

  dsavicbozic@sinergija.edu.ba

  dinabozic@gmail.com

 • 1
  Prikaži samo teme 1
 • 2
  Prikaži samo teme 2
 • 3
  Prikaži samo teme 3
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Poštovane kolege,

Kolokvij se radi u formi elektronskog testa.

Vrijeme izrade testa je 15 minuta, a test sadrži 30 pitanja.

Test će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka:

http://test.sinergija.edu.ba/

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja.

Platforma posjeduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom i u slučaju zloupotreba  ili sumnje nastavnika na iste, nastavnik može pozvati studenta na usmenu provjeru znanja preko platforme Google Meet.

Test radite sa stabilne/žične Internet veze.

Preporuka je da za vrijeme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač.

U vrijeme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.

Preporuka je da za vrijeme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.

Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, zatim broj indeksa bez znakova interpunkcije (npr. 2017123456). Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Sve vrijeme trajanja testa predmetni nastavnik će biti dostupan na Teamsu kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa.

Kolokviji su uslov za izlazak na ispit, studenti koji ih nemaju položene iste mogu polagati i na dan održavanja ispita.

Završni ispit se održavaju  u prostorijama Fakulteta (kabinet profesora) uz poštovanje svih mjera zaštite, a studenti koji su zbog trenutne epidemiološke situacije spriječeni da dođu u prostorije Fakulteta isti mogu polagati i elektronskim putem, ali je potrebno da me putem maila obavjeste o svojoj spriječenosti, kako bi dobili upute u načinu polaganja.

Želim Vam srećan i uspešan rad,

doc. dr Dijana Savić Božić

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete