Pregled teme

 •  
   

  Cilj predmeta je široka spoznaja pojma, prirode, sadržine i izvora Međunarodnog javnog prava. Takođe, neophodno je sticanje znanja u oblastima specifičnosti odnosa međunarodnog i unutrašnjeg prava, kao i u odnosu na, položaj subjekata međunarodnog prava u međunarodnoj zajednici, uz poseban osvrt na mirno rješavanje sporova. U okviru materije međunarodnog javnog prava obradiće se posebne grane i podgrane, koje su se razvile u oblasti međunarodnog prava uopšte.

  Sadržina predmeta: Opšte određenje i pravna priroda međunarodnog javnog prava. Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava. Pojam subjekata međunarodnog prava; država u međunarodnom javnom pravu, elementi države, priznanje države ili vlade, prava i dužnosti države, sukcesija država. Međunarodne organizacije, pojam međunarodne organizacije, međunarodne vladine i nevladine organizacije. Mirno rješavanje sporova, diplomatski način rješavanja sporova, sudski način rješavanja sporova. Opšta pitanja međunarodne zaštite ljudskih prava, istorijski razvoj, definisanje i klasifikacija ljudskih prava. Posebna pitanja međunarodne zaštite ljudskih prava, mehanizmi unapređivanja i kontrole poštovanja ljudskih prava. Nastanak i razvpoj evropskog suda za ljudska prava, nadležnost, postupak. Razvoj međunarodnog krivičnog pravosuđa i međunarodnog krivičnog prava. Odgovornost pojedinaca u međunarodnom pravu: međunarodna krivična djela. Diplomatsko-konzularno pravo-kodifikacija, opšti pojam, karakteristike, savremena diplomatija. Međunarodno humanitarno pravo: lica, ustanove i objekti čiji je status uređen humanitarnim pravom, načini ratovanja, ratna okupacija, izvršavanje pravila. Međunarodno saobraćajno pravo: granice, međunarodno vazdušno pravo, kosmičko pravo, međunarodno rječno pravo, međunarodni drumski i željeznički saobraćaj. Međunarodno pravo mora: razvoj, granice na moru, unutrašnje vode, teritorijalno more, otvoreno more, tjesnaci i morski kanali, epikontinentalni pojas. Međunarodna zaštita životne sredine; opšta načela zaštite životne sredine, uređenje prekograničnog dejstva na životnu sredinu. Međunarodno ugovorno pravo-javnopravni ugovori.

  Rezultat, odnosno sticanje znanja iz oblasti Međunarodnog javnog prava predstavljen je sintetizovanjem spoznaje savladane materije sa prethodnim znanjima iz drugih predmeta, koje je student prethodno apsolvirao. Takođe, jedan od bitnih ishoda je izgradnja sopstvenog mišljenja u vezi sa predmetnom materijom, kao i savladavanje teorijskih dilema u korespodenciji sa  praktičnim pristupom. Studenti treba da se upoznaju sa pojmom, sadržinom, pravnom prirodom i primjenom međunorodnog javnog prava, pri čemu je predviđeno savladavanje gradiva iz naučne oblasti međunarodnog prava, kako uopšteno, tako i s obzirom na uže postvaljene oblasti međunarodnog javnog prava. Očekuje se da će studenti steći znanja neophodna za razumjevanje odnosa između država, na jednoj, i država i međunarodnih organizacija, na drugoj strani, kao i položaj pojedinca u međunarodnom pravu, s posebnim osvrtom na oblast ljudskih prava i sloboda, garantovanu propisima međunarodnog prava.

 • 1
  Prikaži samo teme 1
 • 2
  Prikaži samo teme 2
 • 3
  Prikaži samo teme 3
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Poštovane kolege,

Današnji link za komunikaciju sa profesorom je https://meet.google.com/zsy-vppx-fqm

Srdačan pozdrav!

 

Poštovane kolege,

U utorak, 19. januara 2020. godine, u 16:00 časova će se održati ispit, odnosno polaganje III dijela gradiva za studente koji su položili oba kolokvija.

Kolokviji su uslov za izlazak na ispit, studenti koji ih nemaju položene iste mogu polagati i na dan održavanja ispita.

Ispit će se održati u prostorijama Fakulteta (kabinet profesora) uz poštovanje svih mjera zaštite, a studenti koji su zbog trenutne epidemiološke situacije spriječeni da dođu u prostorije Fakulteta isti mogu polagati i elektronskim putem, ali je potrebno da me putem maila obavjeste o svojoj spriječenosti, kako bi dobili upute u načinu polaganja.

Srdačan pozdrav,

doc. dr Dijana Savić Božić

dinabozic@gmail.com

dsavicbozic@sinergija.edu.ba

 

 

 

 

Poštovane kolege,

U utorak, 15. decembra 2020. godine, u 17.00 časova će se održati I kolokvij iz predmeta Međunarodno javno pravo.

Prvi kolokvij se radi u formi elektronskog testa.

Vrijeme izrade testa je 15 minuta, a test sadrži 30 pitanja.

Test će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka:

http://test.sinergija.edu.ba/

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja.

Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom i u slučaju zloupotreba  ili sumnje nastavnika na iste, nastavnik može pozvati studenta na usmenu provjeru znanja preko platforme Google Meet.

Test radite sa stabilne/žične Internet veze.

Preporuka je da za vrijeme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač.

U vrijeme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.

Preporuka je da za vrijeme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.

Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, zatim broj indeksa bez znakova interpunkcije (npr. 2017123456). Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Sve vrijeme trajanja testa predmetni nastavnik će biti dostupan na Teamsu kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa.

Želim Vam srećan i uspešan rad,

doc. dr Dijana Savić Božić

 

Poštovani studenti,

Ispit iz predmeta Međunarodno javno pravo će se održati u prostorijama Pravnog fakulteta, Univerziteta Sinergija, u elektronskoj učionici broj 3., dana 26. avgusta 2020. godine, sa početkom u 17:00 časova.

Na dan održavanja ispita studenti mogu polagati I i II kolokvij, koji su uslov za izlazak na ispit.

Ispitna pitanja  su objavljena na stranici predmeta.

doc. dr Dijana Savić Božić

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete