Pregled teme

 •  
   

  Dragi studenti,

  Dobro došli na stranicu predmeta Ustavno pravo.

  Ukratko bih Vas željela upoznati sa ciljem, sadržajem predmeta, ishodima učenja (stečena znanja), kao i metodama nastave i savladavanja gradiva Ustavnog prava.

  Cilj predmeta

  Osnovni pojmovi, instituti kao i teorijske postavke ustavnog prava i ustava; organizacija, struktura i funkcionisanje organa državne vlasti (zakonodavna, izvršna i sudska vlast); institucije ustavnog sistema; razvoj državnosti, konstituisanje i ustavno uređenje države i entiteta; ustavnost, zakonitost i vladavina prava; demokratija; prava i slobode čovjeka i građanina.

  Sadržaj predmeta

  Pojmovne, teorijske i istorijske osnove ustavnog prava i ustava. Nastanak, pojam i bitna svojstva ustava. Nastanak i razvoj ustava i ustavnosti u svijetu. Civilno (građansko) društvo. Prava i slobode čovjeka i građanina. Slobodna privreda i ekonomsko-socijalno uređenje. Demokratija i političke institucije u ustavnom sistemu. Suverenitet i oblici ostvarivanja suverenosti. Oblici državnog uređenja i vladavine. Sistem državne vlasti. Stvaranje i razvoj ustavnosti u jugoslaviji od 1918. Do 1990. Godine. Razvoj državnosti, konstituisanje i ustavno uređenje bosne i hercegovine. Formiranje i ustavno uređenje republike srpske. Konstituisanje i ustavno uređenje federacije bih. Vladavina prava – ustavnost i zakonitost. Pravosudni sistem – sudska vlast. Teritorijalna autonomija i lokalna samouprava. Brčko distrikt bosne i hercegovine. Ustavno pravo Evropske unije.

  Ishodi učenja (stečena znanja)

  Studenti stiču znanje o teorijskim osnovama ustavnog prava, istorijskom razvoju ustavnosti, te o pravima i slobodama, kao i organizaciji vlasti i političkim institucijama. Student stiče znanja o ustavnom, pravnom i političkom sistemu Bosne i Hercegovine i entiteta.

  Metode nastave i savladavanja gradiva

  Predavanja, vježbe, samostalna izrada seminarskih radova i obrada ispitnih pitanja, simulacija postupaka, konsultacije.

  Literatura;

  [1] Rajko Kuzmanović, Ustavno pravo, Pravni fakultet, Banja Luka, 2002;

  [2] R. Kuzmanović, M. Dmičić, Ustavno pravo, Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka, 2002;

  [3] Mile Dmičić, Ustavno pravo – dopuna osnovnoj literaturi, Banja Luka, 2011.

  Materijali sa predavanja

  Materijali sa vježbi

  Fajlovi sa predavanja i vježbi

  Internet

   

  doc. dr Dijana Savić Božić

  dsavicbozic@sinergija.edu.ba

  dinabozic@gmail.com

 • 1
  Prikaži sve teme
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Poštovane kolege,

Kolokviji su uslov za izlazak na ispit, studenti koji ih nemaju položene iste mogu polagati i na dan održavanja ispita.

Ispit će se održati u prostorijama Fakulteta (kabinet profesora) uz poštovanje svih mjera zaštite, a studenti koji su zbog trenutne epidemiološke situacije spriječeni da dođu u prostorije Fakulteta isti mogu polagati i elektronskim putem, ali je potrebno da me putem maila obavjeste o svojoj spriječenosti, kako bi dobili upute u načinu polaganja.

Kolokvijumi se polažu u kolokvijumskim nedeljama, odnosno prema rasporedu u blokovima. Kolokvijumi se ne prijavljuju i svi studenti imaju pravo da polažu kolokvijume ukoliko to žele.

Kolokvijum se smatra položenim ako je student ostvario min. 15 poena, kada je rječ o kolokvijumima koji se polažu kao testovi zatvorenog tipa (sa više ponuđenih odgovora). Kod ostalih kolokvijuma, učinak studenata vrednuje se proporcionalno. Student koji nije položio kolokvijum može da radi popravni kolokvijum ili da ga polaže na u ispitnom roku kao deo ispita. Ukoliko student pristupi popravnom kolokvijumu, računa se poslednji ostvareni rezultat.

Ispite studenti prijavljuju dinamikom koja se objavljuje na sajtovima Univerziteta i fakulteta.

Želim Vam srećan i uspešan rad,

doc. dr Dijana Savić Božić


Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete