Pregled teme

 •  
   

  Pravna teorija

  Poštovani studenti,

  Dobro došli na stranicu predmeta Pravna teorija.

  Ukratko bih Vas željela upoznati sa ciljem, sadržajem predmeta, ishodima učenja (stečena znanja), kao i metodama nastave i savladavanja gradiva Pravne teorije.

  Cilj predmeta

  Izučavanje predmeta Pravna teorija treba studentima početnicima da pruži tri vrste znanja.

  Prvo, treba da im proširi i produbi znanje koje već intuitivno imaju o pravu i državi kao bitnim i sveprisutnim pojavama života svakog čovjeka.

  Drugo, treba da ih uvede u svijet najopštijih pravnih pojmova. Svaki budući pravnik najprije treba da ovlada terminologijom koja u pravu postoji, a koja nije karakteristična za običan, govorni jezik.

  Pojmovi bez kojih pravnici ne mogu da zamisle pravo, kao što su „pravni posao“, „pravno lice“, „svojina“, „subjektivno pravo“ itd. ne bi postojali da ne postoji pravo.

  Ipak, Pravna teorija se ne bavi svim pravnim pojmovima, već samo onim najopštijim.

  Da bi sutra naučio šta znači, primjera radi, „trgovačko društvo“, student danas mora da nauči šta je opštiji pojam „pravnog lica“, da bi sutra razumio pojam „braka“, mora da upozna opštiji pojam „pravnog posla“.

  Upravo o tim elementarnim pojmovima govori Pravna teorija.

  I treće, Pravna teorija ne pruža isključivo teorijska znanja, već je uobičajeno da se u okviru nje izlažu i određena praktična pravna znanja.

  To su znanja koja se tiču principa pravničkog mišljenja uopšte.

  Ti principi treba da pouče buduće pravnike kako da rješavaju pravne probleme, kako da pravnički rasuđuju.

  Tako, na primjer, u Teoriji se detaljno objašnjavaju različite tehnike tumačenja prava uopšte, a bez valjanog tumačenja prava nema ni valjane primjene prava, niti rješavanja pravnih problema.

  Sadržaj predmeta

  Uvod u pravnu teoriju (pojam, predmet, metod i sadržaj Pravne teorije i odnos prema drugim disciplinama), Država kao društvena i pravna pojava (država i društvo, tri glavna značenja države , elementi države, suverenost), Državna organizacija (pojam i vrste državnih organa i državnih službenika, glavne funkcija državne vlasti), Državni oblici- pojam i vrste -Oblici vladavine (monarhija i republika) ; Oblici političkog režima (demokratija i autokratija), Državni oblici- Oblici državne vlasti (sistem podjele i sistem jedinstva vlasti); Oblici državnog uređenja (federacija, konfederacija, unitarna država), Pojam i vrste društvenih normi ; Pojam i vrste prava; Odnos države i prava, Pojam i elementi pravnog poretka; Pravna norma (pojam, elementi i vrste pravne norme; važenje pravne norme), Pravni akti (pojam i obilježja; donošenje, forma i sadržina); Opšti pravni akti-izvori prava; Pojedinačni pravni akti, Subjekt i objekt prava (pojam i vrste, fizička i pravna lica; pojam i vrste objekta prava); Pravni odnos, Zakonitost kao element pravnog poretka (antipod zakonitosti – nezakonitost, sankcije u pogledu pravnih akata); Kontrola zakonitosti (pravna sredstva i pravni lekovi; pravosnažnost), Pravni sistem – pozitivni pravni sistem; Djelovi pravnog sistema – opšta pravna norma, pravna ustanova, pravna Primjena prava, Tumačenje prava.

  Ishodi učenja (stečena znanja)

  Znanje: opšta znanja o državi i pravu kao uvod u pravne studije.

  Sposobnosti: na osnovu stečenih znanja student će moći kvalitetno i efikasno savladavati buduće sadržaje u oblasti pravnih nauka i da termine koje je usvojio u oblasti izučavanja predmeta upotrebi u sveukupnoj pravnoj komunikaciji i radu.

  Metode nastave i savladavanja gradiva

  Predavanja, vježbe i obrada samostalnih radova studenata. Konsultacije.

  Literatura;

  Osnovi prava, Dragan  M. Mitrović, Beograd 2017. godine.

  Materijali sa predavanja

  Materijali sa vježbi

  Fajlovi sa predavanja i vježbi

  Internet

  Predmetni profesor

  doc. dr Dijana Savić Božić

  dsavicbozic@sinergija.edu.ba

  dinabozic@gmail.com

 • 2
  Prikaži sve teme
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete